De tsjinsten fan alle Frysk Oekumenyske Wurkferbannen yn 'e kommende moannen:

 

Jier 2013:

 

snein 15 septimber (F.O.W.D.) St Annatsjerke Hantumhuzen 9.30 o. pastor J.Mulder-Vogelzang, Yndyk (R.K.) m.m.f. Fonteinkwartet

snein 20 oktober (F.O.W.D.) St Annatsjerke Hantumhuzen 9.30 o. Dû. R. Reitsma, Goutum (ptn)

snein 17 novimber (F.O.W.D.) St Annatsjerke Hantumhuzen 9.30 o. Da. Tj.Hiemstra, Ljouwert (mennist); Iona-tsjinst mei koar 'Canzone' û.l.f. J. Meems en oargelist E.Keekstra

snein 15 desimberl (F.O.W.D.) St Annatsjerke Hantumhuzen 9.30 o. Dû. P. Beintema, Dokkum (ptn)